Základy e-Learningu

 

 

Cíle modulu:

 

Po úspěšném absolvování modulu budou frekventanti schopni:

 

-          definovat základní pojmy a termíny, jež se vztahují k problematice e-learningu,

-          vyjmenovat a popsat vybrané e-learningové technologie,

-          vyjmenovat a popsat technologické formy e-learningu,

-          popsat kompetence týmu e-learningového vzdělávání,

-          aplikovat získané znalosti a dovednosti při tvorbě elektronického obsahu, distančního textu a elektronického kurzu,

-          navrhnout vlastní e-learningový kurz,

-          uvést klady i zápory e-learningového způsobu vzdělávání,

-          zhodnotit aktuální stav e-learningu v  České republice,

-          ovládat základy práce v uživatelském rozhraní u vybraného LMS (Learning Management System).

 

Témata:

 

-          Základní terminologické vymezení e-learningu.

-          Teoretické uchopení problematiky e-learningu v kontextu s informačními a komunikačními technologiemi (ICT) – hlavní vstupy.

-          Úvod do vzdělávání podporovaného e-learningem.

-          Vybrané e-learningové technologie a technologické formy.

-          Elektronický obsah, distanční text a elektronický kurz – tvorba a struktura.

-          Složení týmu e-learningového vzdělávání a jeho kompetence.

-          Organizace a harmonogram e-learningového studia.

-          Pedagogické aspekty e-learningu.

-          E-learning v českém a evropském prostředí.

-          Vývoj e-learningu v historii distančního vzdělávání.

-          Práce v uživatelském rozhraní u vybraného LMS (Learning Management System).