Forma vzdělávání

FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 

 • Prezenční

V souladu se vzdělávacími cíli jsou cílové skupině poskytnuty základní teoretické a praktické znalosti i dovednosti v dílčích oblastech aplikovatelné do praxe. Hlavní akcent je jednoznačně kladen na praktickou využitelnost. 

Výrazně je posílen nácvik praktických dovedností zvyšující profesní i osobní kompetence, sebepoznání, sebediagnostika silných a slabých stránek i struktury vlastní osobnosti umožňující efektivní seberozvoj. 

 • Distanční (e-learning)

Součástí je rovněž poskytování on-line podpory účastníkům vzdělávání. 

 • Kombinovaná

Kombinovanou formu tvoří distanční studium teorie zaměřené na získání znalostí (e-learning) a prezenční část zaměřenou na rozvoj praktických dovedností. Poměr je stanoven s ohledem ke specifické povaze jednotlivých dílčích témat.

Rozsah a organizace

Vzdělávací moduly jsou realizovány v prostorách a v rozsahu specifikovaném po dohodě se zadavatelem.  

velikost Cílových skupin

 1 skupina max. 25 účastníků na jeden vzdělávací modul. Cílovou skupinou jsou lékaři a NLZP.

  
METODY VZDĚLÁVÁNÍ
 

 • Diagnostika účastníků projektu
 • Hraní rolí
 • Tréninkový seminář
 • Diskuze
 • Modelové situace
 •  Konzultace
 • Případové studie
 •  Hodnotící konzultace

 
HODNOCENÍ

 Hodnocení bude prováděno po ukončení vzdělávacího modulu a zmapuje obsah disciplíny, úroveň studijních textů a pracovních listů, úroveň prezenční výuky, přínos pro praktické využití, hlavní přínos pro cílovou skupinu, obsahovou strukturu, formu prezenční výuky, naplnění očekávání, hodnocení lektora v oblasti znalostí, komunikace, odbornosti, praktických vzorů, stavby, její struktury, srozumitelnosti pro cílovou skupinu, zpětnou vazbu apod.

 

 

Skip Navigation

Navigation