Týmová spolupráce ve zdravotnické praxi

Cíl modulu:
 

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 • identifikovat a aplikovat aspekty týmové spolupráce,
 • znát faktory ovlivňující výkonnost týmu,
 • rozeznat vnitřní a vnější komunikaci v týmu,
 • znát strukturu týmu,
 • rozeznat skupinovou dynamiku a její vliv na tým,
 • identifikovat role v týmu,
 • objasnit nové způsoby řešení konfliktů v týmu,
 • rozvoj kompetencí zaměřených na zvyšování konkurenceschopnosti pracovníků na trhu práce (dle standardů a norem EU).

Témata:

 • Úvod do teorie týmové práce, vymezení definice týmu, status a pozice ve skupině.
 • Maslowova hierarchie potřeb, historie a fáze vývoje skupiny.
 • Skupinová dynamika, její prvky a vývoj, vnější a vnitřní faktory, cíle a normy skupiny, vedení a řízení, motivace a stimulace ve skupině, interakce a komunikace, podskupiny, jejich struktura a stavba. Koheze a tenze, odstředivé a dostředivé síly skupiny.
 • Skupinový tlak, skupinová konformita.
 • Cíle a normy skupiny.
 • Vedení skupiny a naplnění základních prvků, manažerské styly.
 • Vývojové fáze týmu:
 • storming: vyjednávání pozic, procesů a struktury,
 • norming: shoda na základních normách skupiny,
 • performing: výkonná skupina,
 • adjourning: skupina ukončující svoji činnost.
 • Atmosféra ve skupině (skupinové rituály, skupinový slovník, organizační procesy (cíle organizace a jejich dosahování, komunikace v organizaci).
 • Skupinové role:  role zaměřené na cíl: autor agendy, analyzátor, koordinátor, vyhodnotitel, nositel informací, vyhledávač informací, iniciátor, ... role zaměřené na udržení procesu: povzbuzovatel, následovník, "personalista", pozorovatel, "standartizér", ... individualistické role.
 • Motivace a stimulace – kategorie stimulů.
 • Rozvoj kompetencí výkonosti, flexibilitě řešení problémů, aktivnímu přístupu zvládání zátěže.
Skip Navigation

Navigation