Zvládání pracovní zátěže, stresu, konfliktů, syndrom vyhoření, duševní hygiena

Cíl modulu: 

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 

 • rozeznat a popsat příznaky stresu,
 • charakterizovat a určit stávající i potenciální pracovní stresory ve zdravotnictví,
 • uplatňovat techniky a strategie zvládání stresu a principy efektivního řešení konfliktů v profesních zátěžových situacích,
 • identifikovat příznaky syndromu vyhoření a diagnostikovat míru jeho rizika u své vlastní osoby,
 • aplikovat základní pravidla duševní hygieny a time managementu ve svém profesním i osobním životě.

 

Témata:

 

 • Vymezení pojmů zátěž, stres, frustrace, konflikt, charakteristika jednotlivých typů.
 • Příčiny a projevy stresu v rovině fyziologické, psychické a behaviorální.
 • Důsledky stresu, psychosomatika, možnosti autodiagnostiky.
 • Stresory dnešní doby, pracovní stresory.
 • Zvládání zátěže a stresu na pracovišti. Techniky a strategie zvládání stresu.
 • Praktické řešení rozmanitých druhů konfliktů.
 • Riziko syndromu vyhoření ve zdravotnictví. Zdroje syndromu vyhoření, vnitřní a vnější rizikové faktory. Fáze rozvoje syndromu vyhoření.
 • Obecné zásady prevence syndromu vyhoření, psychohygiena.
 • Prevence syndromu vyhoření na úrovni organizace (pracovní podmínky, organizace dne, podpora vedení).
 • Prevence v rovině sociální (pracovní tým, supervize, sociální opora, redukce konfliktů).
 • Prevence v rovině osobnostní (time management, životní styl, postoje, asertivita, copingové strategie, relaxace).