Postoj a vztah k pacientovi, ETIKA ve zdravotnictví

Cíl modulu: 

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 • definovat obsahové problémy a poslání etiky (i v její filosofické základně),
 • identifikovat současné etické koncepce se vztahem k problematice morálky a etiky k pacientovi a jeho rodině,
 • objasnit rostoucí význam etiky ve zdravotnictví a v dnešní době,
 • na základě komentáře širších souvislostí objasnit zásady dnešních etických kodexů
  ve zdravotnictví a v sociální práci.

Hlavním posláním modulu je zvýšení vnímavosti k etickým stránkám zdravotnických a dalších pomáhajících profesí.

 

Témata:

 

 • Základní pojmy a jejich vztahy: etika; etika a filosofie; etika a právo; etika a lékařská etika; vznik lékařské etiky jako oboru, sociální normy a etika.
 • Základní principy a  východiska lékařské etiky.
 • Etické rozhodování mravní dilema. Etika a morálka, svědomí, alibismus jako profesionální strategie.
 • Komunikace s pacientem a s jeho rodinou, postoj a vztah k pacientovi.
 • Kvalita života ve vztahu ke zdraví a k prodloužení života.
 • Etika nedobrovolné léčby, hospitalizace proti vůli pacienta.
 • Etika péče o staré nemocné.
 • Terminální etika, smrt a umírání – paliativní péče, postoje ke smrti, vztahy k umírajícím a k příbuzný.,
 • Práva pacientů, lékařské kodexy (etický kodex ČLK) a kodexy nelékařských profesí, Helsinská deklarace.