Strategické řízení

Cíl modulu:

 Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 • rozumět a umět používat správnou terminologii z oblasti strategického řízení,
 • pochopit  cyklus strategického řízení a znát podstatu jednotlivých kroků procesu strategického řízení,
 • umět formulovat poslání a cíle organizace,
 • umět zpracovat analýzy vnějšího a vnitřního prostředí organizace,
 • umět formulovat strategické cíle organizace,
 • umět vyhodnotit silné a slabé stránky organizace a jejich význam pro konkurenceschopnost organizace,
 • umět formulovat strategické alternativy a vytvořit vhodnou strategii,
 • pochopit a umět zpracovat kroky implementace zvolené strategie,
 • znát a umět formulovat způsoby monitorování a kontrolování efektivnosti zvolené strategie.

 Témata:

 • Strategické řízení organizace.
 • Prognóza budoucího vývoje.
 • Strategická analýza.
 • Strategické cíle.
 • Formulace a výběr strategie.
 • Implementace strategie.
 • Monitorování a kontrolování zvolené strategie.