Metody a techniky managementu

Cíl modulu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 • znát vývoj názorů na organizaci,
 • identifikovat vnější faktory ovlivňující organizaci,
 • interpretovat organizační kulturu,
 • popsat práci managera a nároky na osobnost managera v závislosti na pozici v organizaci,
 • objasnit nové směry managementu,
 • aplikovat vybrané metody a techniky managementu.

Témata:

 • Historický vývoj organizace a názorů na ni (mechanistický přístup, human relations, humanistický přístup, moderní teorie, postmoderní teorie).
 • Vlivy vnějšího prostředí (ekonomické  faktory, politicko administrativní faktory, kulturní a  společenské faktory).
 • Organizační kultura a její prvky (měkké a tvrdé prvky kultury, typy organizační kultury, symboly organizační kultury).
 • Pozice managerů v organizaci v závislosti na organizační strukturu, styly vedení,.
 • Metody a techniky managementu:

  Rozhodování.
  Techniky delegování.
  Příprava a efektivní vedení porad.
  Time management.