Právní sebeobrana zdravotníka

Cíl modulu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 • orientovat se v problematice odpovědnosti zdravotníka v oblasti řízení před civilními soudy ve věcech náhrady škody na zdraví a ochrany osobnosti,
 • orientovat se v oblasti trestního i správního řízení a řízení před profesními komorami s důrazem na možnosti a strategii právní obrany zájmů zdravotníka a zdravotnického zařízení,
 • porozumět základním právním institutům v oblasti hmotného práva (zavinění, kauzalita, kalkulace škody, okolnosti vylučující protiprávnost, promlčení aj.) i procesního práva (důkazní řízení, právo na obhajobu, znalecké posudky, náklady řízení aj.),
 • definovat povinnosti pacientů a možnosti, jak se protiprávnímu jednání ze strany pacienta či dalších osob účinně bránit – zejména prostřednictvím nástrojů trestního nebo přestupkového práva, cestou ochrany osobnosti, spoluprací s policií a využitím právní úpravy činnosti médií,
 • při implementaci výše uvedených znalostí předcházet konfliktům vedoucím ke stížnostem ze strany pacientů a budou též schopni bránit svou pověst v případě neoprávněných stížností.
   

 Témata:

 • Přehled právních norem týkajících se občanskoprávní, trestní, správní a disciplinární odpovědnosti zdravotníka.
 • Pojem „Lex artis“ (kritérium správnosti postupu zdravotníka) a jeho právní význam.
 • Základní právní pojmy z oblasti odpovědnosti: zavinění, protiprávní jednání, příčinná souvislost a škoda; posuzování rozsahu újmy na zdraví.
 • Ochrana osobnosti a stanovení výše finančního zadostiučinění.
 • Objektivní odpovědnost – vadný lék či zdravotnický prostředek, věci odložené a vnesené.
 • Vybrané trestné činy, okolnosti vylučující protiprávnost.
 • Základy procesního práva, občanskoprávní žaloba a trestní oznámení, komunikace s orgány činnými v trestním řízení, práce s důkazy, svědci a znalecké posudky, náklady řízení a zastoupení advokátem.
 • Pojištění profesní odpovědnosti.
 • Stížnosti pacienta a jejich mimosoudní vyřizování, řízení před profesními komorami a sdruženími.
 • Právní ochrana zdravotníka proti násilí: vybrané trestné činy a přestupky, nutná obrana, spolupráce s policií.

Ochrana profesní cti zdravotníka a dobrého jména zdravotnického zařízení: ochrana osobnosti, trestný čin pomluvy, zdravotník a média (právo na odpověď, právo na dodatečné sdělení).

Skip Navigation

Navigation