Vedení zdravotnické dokumentace

Cíle modulu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 • orientovat se v právní úpravě vedení zdravotnické dokumentace dle příslušných právních předpisů,
 • uvědomovat si forenzní význam zdravotnické dokumentace, znát pravidla pro její uchovávání a skartaci,
 • uvědomit si odpovědnosti při nesprávně vedené zdravotnické dokumentaci,
 • definovat pravidla akreditačních standardů pro vedení zdravotnické dokumentace,
 • implementovat legislativu v návaznosti na právo pacienta na přístup ke zdravotnické dokumentaci,
 • definovat vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě.
   

 Témata:

 • Právní předpisy stanovící povinnost vést zdravotnickou dokumentaci a způsob jejího vedení.
 • Povinný obsah dokumentace dle zákona 20/1966 Sb. a vyhlášky 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci v platném znění.
 • Dokumentace informovaného souhlasu, poučení a negativního reversu dle vyhlášky 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci.
 • Vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě.
 • Uchování a skartace zdravotnické dokumentace.
 • Právní odpovědnost při nesprávně vedené zdravotnické dokumentaci, dokumentace jako důkazní prostředek v soudním řízení.
 • Právo pacienta nahlížet, pořizovat opisy, výpisy, kopie.
 • Právo pozůstalých na přístup ke zdravotnické dokumentaci zemřelého. 
 • Lhůty, úhrada za poskytnutí informací a výpisů ze zdravotnické dokumentace. 
 • Akreditační standardy vztahující se k vedení zdravotnické dokumentace.

 

Problematika e-Health a moderních forem elektronického sběru, zpracování a sdílení pacientských informací.