Právo na soukromí

Cíl modulu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 • porozumět problematice ochrany osobních údajů v souvislosti se zdravotnictvím,
 • implementovat oblast ochrany osobních údajů do povinné mlčenlivosti zdravotníků,
 • aplikovat zákonné výjimky z mlčenlivosti zdravotníků včetně oznamovacích povinností v trestním právu, právu veřejného zdravotního pojištění, ochraně práv nezletilých a dalších oblastech,
 • orientovat se v problematice povinné mlčenlivosti, možnostech a oprávněních pro nahlížení do zdravotnické dokumentace dle zákona o péči o zdraví lidu a ochraně práv nezletilých a dalších oblastech.
   

 Témata:

 • Právní základ práva na soukromí v nadzákonných a mezinárodněprávních dokumentech, se zaměřením na zdravotnictví.
 • Ochrana osobních a citlivých údajů pacientů 
 • Zdravotnické zařízení jako správce osobních údajů, právní povinnosti a právní meze sběru a zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením zdravotnické dokumentace.
 • Povinnost mlčenlivosti, odpovědnost za porušení mlčenlivosti.
 • Souhlas pacienta jako výjimka z povinné mlčenlivosti, nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta, komunikace s rodinnými příslušníky a pozůstalými.
 • Předávání osobních údajů v rámci návaznosti péče, přístup dalších zdravotníků do zdravotnické dokumentace.
 • Nahlížení do dravotnické dokumentace dle § 67b odst. 10 a 11 zákona - správní orgány, revizní lékaři, soudní znalci, komunikace s policií a soudy.
 • Další zákonné výjimky z mlčenlivosti: oznamovací a překažovací trestné činy, sociálně-právní ochrana dětí, komunikace s policií a soudy, regresní oprávnění zdravotních pojišťoven.
 • Odpovědnost za porušení práva na soukromí – trestněprávní, správněprávní, občanskoprávní, disciplinární.