Poučení a informovaný souhlas

Cíl modulu: 

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 • porozumět problematice informovaného souhlasu – zejména právnímu účelu a významu pro odpovědnost zdravotnického zařízení,
 • porozumět požadované formě souhlasu,
 • definovat okolnosti, které mohou učinit souhlas vadným.
            

Dále se účastníci seznámí s požadavky na obsah poučení, se správným postupem u pacientů právně nezpůsobilých, v akutním ohrožení zdraví či života, a s problematikou informovaného odmítnutí potřebné péče (negativní revers).
 

 Témata:

 • Právní zakotvení pacientských práv.
 • Právo na kvalitní a bezpečnou péči, obsah povinnosti poskytovat péči lege artis.
 • Rozsah péče hrazené ze zdravotního pojištění, práva pojištěnců, regulační poplatky.
 • Právo na volbu lékaře a zdravotnického zařízení.
 • Právo na poučení a informovaný souhlas.
 • Povinnost mlčenlivosti a právo na soukromí.
 • Práva pacienta v nemocnici – náboženská svoboda, právo na rodinný život, majetková práva, návštěvy, vyřizování stížností.
 • Péče o osoby nezpůsobilé k právním úkonům, práva a povinnosti zákonných zástupců a rodinných příslušníků.
 • Práva pacientů v akreditačních standardech.