Práva pacientů

Cíl modulu:

Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:
 

 • orientovat se v oblasti práv pacientů,
 • získávat aktuální informace z oblasti práv pacientů – zejména orientace v legislativě a judikatuře,
 • aplikovat teoretické i praktické poznatky,
 • při výkonu svého povolání dodržovat a respektovat základní práva pacientů v oblasti zdravotní péče, při výkonu své práce zvýšit spokojenost klientů, vyvarovat se rizik plynoucích ze stížností, soudních sporů a sankcí ze strany správních orgánů, komor či pojišťoven. 

 Témata: 

 • Právní zakotvení pacientských práv.
 • Právo na kvalitní a bezpečnou péči, obsah povinnosti poskytovat péči lege artis.
 • Rozsah péče hrazené ze zdravotního pojištění, práva pojištěnců, regulační poplatky.
 • Právo na volbu lékaře a zdravotnického zařízení.
 • Právo na poučení a informovaný souhlas.
 • Povinnost mlčenlivosti a právo na soukromí.
 • Práva pacienta v nemocnici – náboženská svoboda, právo na rodinný život, majetková práva, návštěvy, vyřizování stížností.
 • Péče o osoby nezpůsobilé k právním úkonům, práva a povinnosti zákonných zástupců a rodinných příslušníků.
 • Práva pacientů v akreditačních standardech.